PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
rbuqi

()

中文翻譯
詞語屬性
梧桐樹
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Ggeawing su qnthyaqan hru rbuqil peeru mhuma o niqan ghak su?
    (你要補種間隔很大梧桐樹園你有種子嗎?)

2. Nii nami gmeayang rbuqil ayang.
    (我們在提煉油桐樹的油。)

3. Ini paayang sakus knux na ka rbuqil ayang.
    (油桐樹的油不像樟腦油。)

4. Skneayang mu sakus qmita ka ayang rbuqil ayang .
    (我把油桐樹油當作樟腦油。)

5. Teeyangun mu ayang rbuqil ayang ka sapah mu.
    (我的家要當作提煉油桐樹油的地方。)

6. Mnegbaax mgrung daan bgihur paru ka rbuqil.
    (梧桐遭颱風侵襲很容易都被折斷。)

7. Pnkbaka na bi iyax mhuma ka rbuqil o lala ka ini hru.
    (梧桐樹種植的間距剛好有很多長不出來。)

8. Pnsbbarig su knan ka rbuqil su o biqun saku piya ka yaku?
    (你託我買賣你的梧桐樹你要給我多少錢?)

9. Ini pnegbeebu tdruy ka rbuqil.
    (梧桐樹是不適合做成牛車的骨架。)

10. Pxalan bi bgihur do asi ptgbsbas kana ka rbuqil mu.
    (一次被颱風吹襲梧桐樹都被吹爛。)

11. Nbsrux han o hmaun mu rbuqil da.
    (原來是構樹現在我要種梧桐樹。)

12. Endaan sunu do sgkhaya ga mtgabal ka rbuqil mu.
    (土石流過後我的梧桐樹有很多被連根拔起。)

13. Gksaay su ka kmaraw rbuqil.
    (你不要把梧桐園清理完。)

14. Tnegxiyux rbuqil nii o pkrudan bi murul rbuqil.
    (這梧桐樹樹心的主人很會培育梧桐。)

15. Gxyuxa su rbuqil mu ha.
    (別砍我梧桐樹的樹心。)

16. Asi pthibik qnrian wahir ka rbuqil mu.
    (我的梧桐樹被藤蔓繞著而有繞紋。)

17. Asi khlak nak taan ka rbuqil mu gnrung bgihur.
    (我的梧桐樹被颱風侵襲斷裂地看起來都成碎片。)

18. Gmnhangli ku djima su ka mhuma rbuqil.
    (我過你竹園的那一邊種梧桐樹。)

19. Mkmhuma ku rbuqil ka hkawas.
    (明年我很想種梧桐樹。)

 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang