PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
braqu

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E8%89%B2%E9%B3%A5()

中文翻譯
詞語屬性
五色鳥
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Gbraqun mu mlawa ka ga thiyaq.
    (在遠地方的我要大聲呼叫。)

2. Sqnbnilaq mu krut ka qnrquran qhuni braqu.
    (我把五色鳥啃過的木屑當作是鋸過的木屑。)

3. Braqu o qmrqur qhuni ka saan na tmbalung.
    (五色鳥啄木築巢生蛋。)

4. Gmbsrux mkan ka braqu.
    (五色鳥會挑構樹果子吃。)

5. Saw skbsrux uqun na ka braqu.
    (五色鳥老是吃構樹果。)

6. Tmnegatuk qhuni miying qrquran tblngan na ka braqu o wada qrapun rhu.
    (五色鳥敲啄木頭找生蛋的地方被老鷹抓到了。)

 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang