PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
sipil

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E5%98%B4%E9%BB%91%E9%B5%AF()

中文翻譯
詞語屬性
紅嘴黑鵯
古語(古語)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Ini tduwa maabrah byutux ka brah sipil.
    (紅嘴黑鵯的胸脯不能變成鴿子的。)

2. Gbsrux mu qmburang sipil ka puniq nghak.
    (這空氣槍是我用來在構樹林射紅嘴黑鵯的。)

 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang