PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
knkla

(廣瀚的知識 來源:蔡光輝老師)

中文翻譯
詞語屬性
智慧
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Knkla mseusa o maabaga kiya.
    (手藝好要看手的技巧。)

2. Ini hari pnegbaraw knkla na ka laqi mu.
    (我孩子知識沒有那麼高。)

3. Knkla na ka sbhring na.
    (靈氣是他的智慧。)

4. Kkbulih kntngi ka tnbgan o asi ka knkla pkrimu.
    (為了使飼養的家禽肥胖要懂得如何促使家禽吃東西。)

5. Niqan knkla ka seejiq o ini pddayak .
    (有智慧的人不會互相干涉。)

6. Endhuq nanak musa paru ptasan hki, knkla na matas ga.
    (他讀書很聰明難怪會上大學讀書。)

7. Gmihu knkla.
    (智商很高。)

8. Mshgihu knkla dha matas ka laqi mu.
    (我孩子學的知識有差異。)

9. Ana ku tmnhili mangal wauwa na o hiya ka niqan knkla.
    (我雖然娶過他最小的女兒,但她是最有知識的。)

10. Maaisu knkla na matas ka laqi su.
    (你孩子的聰明像你一樣。)

 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang