PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Mgay Bari

()

中文翻譯
詞語屬性
感恩祭
kari sbiyaw(古語)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Brkganay ta Mgay Bari ka peypay gaga.
    (讓我們豎旗來慶祝感恩祭。)

2. Jiyax qrasan Mgay Bari o empeedalih da.
    (慶祝感恩節的日子要到了。)

3. Lita sgdmhaw Mgay Bari Truku kana ka saman.
    (明天我們一起去觀賞太魯閣族人的感恩祭。)

4. Drunay ta kana ka lupung maah Mgay Bari.
    (我們通知所有要來參加感恩祭的朋友。)

5. Ga mtghbaraw bi mgrahul ga o ga mqaras Mgay Bari.
    (看到很多人在那裡聚集是在舉行感恩祭。)

6. Hmnrapas nami nuda mgay bari ka shiga.
    (昨天我們表演感恩祭的戲劇。)

7. Kkhrapas dha Mgay Bari ga, mlukus pala rmgrig ka kyikuyuh o asi saw hrahu knmalu qtaan.
    (他們為了表演感恩祭的舞,婦女們穿傳統衣服跳起舞來很艷麗。)

8. Mgay Bari hkawas o kmhrapas bi duri kana.
    (明年的感恩祭典大家都很想再表演。)

9. Knhrapas Mgay Bari ga, kmbrih saw nuda Truku sbiyaw o saw sndamat wah!
    (感恩祭儀表演的意義是恢復過去太魯閣族的生活很值得懷念的!)

10. Peiyux bi msinaw knan ka baki mu, “mahun ta Mgay Bari”msa.
    (我祖父堅持要我釀酒,他說:「感恩祭要喝的。」)

 
 
 
Flag Counter
總流量:20662人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang