PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Uqan hadur

Hadur sun o quri kingal na paru bi uqan Truku sbiyaw(dha na do Mgay Bari ni Mkan Pntrian), duri o mimah hadur sun uri.(獵首宴是過去太魯閣族人大宴席之一,又稱大喝之宴。)

中文翻譯
詞語屬性
獵首宴
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

目前無相關句子
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang