PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
qsurux balay

("魚固"魚 真正的魚 )

中文翻譯
詞語屬性
台灣鏟頷魚
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Mnbgu bi hngdan ka qsurux balay.
    (高山U+9BDD魚很適合煮湯。 )

2. Nkbgu bi qsurux balay ka mahay ta ska hidaw hki msa ku!
    (我希望中午能喝U+9BDD魚湯!)

3. Pmbrqani peimah bkian su ka bgu qsurux balay gaga.
    (讓你的祖父「bruq」猛喝苦花魚湯。)

4. Sptgaak na peekan knan ka qsurux balay.
    (他讓我吃苦花魚一直到我打嗝。)

5. Kmhangut ku qsurux balay ka sayang.
    (今天我很想煮苦瓜魚。)

 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang