PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Bahu dayu

()

中文翻譯
詞語屬性
說謊
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Kana bhbahu dayu ga o mskiyig sapah dha.
    (那些很會說謊的人都是鄰居。)

2. Ddbahu dayu ka alang hini.
    (這部落都是說謊的人。)

3. Ga tmbbahu pqrbling ttama rhngun seejiq ka bahu dayu.
    (說謊的人在人的門口說謊話。)

4. Ini hari pnegbalay nkari na ka bahu dayu.
    (撒謊者的話不太真實。)

 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang