PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Ana rabang qrasun

()

中文翻譯
詞語屬性
值得高興
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Maaangu nami ka wauwa su o ana rabang qrasun.
    (你的女兒作我們的弟媳很值得。)

2. Dmbgay uqun qrinut seejiq ga o ana rabang qrasun.
    (拿食物給窮人的那個人值得讚許。)

3. Ana rabang qrasun ka dmdanga rudan.
    (扶養父母是值得高興的事。)

 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang