PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Quyu mlhay

( )

中文翻譯
詞語屬性
百步蛇
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Mmdurang ku bi siida, huya mu qgupi ka quyu mlhay.
    (我剛要放套頸陷阱時,差一點抓到百步蛇。)

2. Yami o empthalus nami quyu mlhay.
    (我們專門要取百步蛇的毒液。)

 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang