PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Dangar qowlit

()

中文翻譯
詞語屬性
抓老鼠的石壓陷阱
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Kgragay su musa qmita ka dangar qowlit han, iya ququ sburaw da.
    (你為什麼不願意看捕鼠器,老鼠當然腐爛了。)

2. Ppjima na powsa rmigaw dangar qowlit ka tama mu o ttuyun ku na qgu rudux.
    (爸爸為了我要先去巡老鼠的陷阱,早晨雞鳴時就把我叫醒。)

 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang