PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Dmanga laqi

()

中文翻譯
詞語屬性
餵食給孩子、養育
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Dmptbnat dmanga laqi dha ka alang hiya.
    (那個部落的人養育孩子都過胖。)

2. Iya pbnat dmanga laqi, aji mjijil hiyi da.
    (不要使孩子養得過胖會舉不起身體的。)

3. Bubu na ga, ttbnat na dmanga laqi na 7 o saw teyruh liwang ka hiya.
    (他的母親為了養胖七個孩子而自己很消瘦。)

4. Pnbulih tngi dmanga laqi ka bubu na.
    (他的母親使孩子吃的過飽。)

5. Tgeiyux bi dmanga laqi ga ka bubu na.
    (他的母親堅持要餵那小孩。)

6. Dniyax ku sglaan dmanga laqi ka yaku.
    (我曾花時間餵孩子而耽擱。)

 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang