PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Gmluqi putus

()

中文翻譯
詞語屬性
修直箭竿
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Nii ku gmbraw gmluqi putus buji.
    (我挑彎曲的箭桿來修直。)

2. Gbungu gmluqi putus buji ka sayang.
    (今天你把箭竿修直。)

3. Mkla bi pdowriq gmluqi putus ka tama su.
    (你父親很會用眼力看來修直箭竿。)

 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang