PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Bgihur gnuwin

()

中文翻譯
詞語屬性
龍捲風
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Saw sksbgihur gnuwin ka klwaan nami.
    (我們的國家常常刮龍捲風。)

2. Gmnuwin gmabal qhuni ka bgihur gnuwin.
    (龍捲風捲起來拔樹。)

3. Endaan bgihur gnuwin ka alang o asi khurah kana ka sapah.
    (被龍捲風侵襲的地方房屋都被吹毀。)

 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang