PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Tunux mu

()

中文翻譯
詞語屬性
我的頭
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Sknbubuh na mnarux tunux mubuh layat ka nbuyas uri.
    (他也用冇骨消醫治肚子像醫頭痛一樣。)

2. Ppdgut mu sunan ka btunux mu embanah.
    (我請你磨我的玫瑰石。)

3. Mghuriq tunux mu ka huriq tunux su.
    (你的頭像我的頭一樣濕。)

4. Nii ku daan muda mnarux bi tunux mu.
    (我正在感冒頭很痛。)

 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang