PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Tutu kalat

()

中文翻譯
詞語屬性
鳳梨罐
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Nglani tutu kalat ka uqun payi.
    (拿鳳梨罐頭給祖母吃。)

2. Payi mu ga, pnbarig na knan ka tutu kalat o hiya nak murux mkan.
    (我祖母叫我買的鳳梨罐她一人獨吃。)

3. Gaakay ta peekan rdanan ka tutu kalat.
    (我們把鳳梨罐頭給老人吃到打嗝。)

 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang