PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Htulan quci

()

中文翻譯
詞語屬性
便秘
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Ttcina na bgiya o htulan quci da.
    (他因經常吃母虎頭蜂而造成便秘。)

2. Sknhtul na shmu smapuh ka kmhtulan quci.
    (他把便秘當作治療尿道阻塞一樣。)

 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang