PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Phiyug sapah

()

中文翻譯
詞語屬性
蓋房子
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Mkmsbarux ku phiyug sapah sunan.
    (我想和你換工蓋房子。)

2. Tdriqa su phiyug sapah.
    (不要在山角下蓋房子。)

3. Mkmgasig ku sunan phiyug sapah.
    (我想和你相鄰蓋房子。)

4. Dmphiyug sapah ka qpahun dha.
    (他們的工作是蓋房子的人。)

 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang