PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Hili bi laqi

()

中文翻譯
詞語屬性
最小的小孩
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Nhili bi laqi kuyuh payi mu ka kuyuh mu nii.
    (我這妻子原來是我岳母最小的女兒。)

2. Tnhili bi laqi mu snaw ga o ki ka bukung alang nami sayang.
    (我最小的兒子就是現在部落的領袖。)

 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang