PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Halus quwaq

()

中文翻譯
詞語屬性
唾液
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Tayal halus quwaq su, ma ini srsi?
    (你嘴巴那麼多的口水為什麼擦掉?)

2. Iya ku pqtai mkan busuq empshalus quwaq mu da.
    (別讓我看到吃李子我會流口水的。)

3. Aji kkhalus quwaq laqi su o saani pqita msapuh.
    (為了不讓你孩子直流口水就帶去看病。)

4. Qnqan mnarux do maahalus quwaq ka laqi ga da.
    (孩子因生病變成嘴流口水。)

5. Halus quwaq kacing su o mghalus kacing mu.
    (你牛的唾液像我的牛一樣。)

6. Rmngaw lala kari do mshalus quwaq na ka kuyuh gaga.
    (那婦人講太多話而她嘴上會流口水。)

7. Nhalus quwaq laqi su o wada mu srsan.
    (我把原來你孩子嘴上的口水擦掉了。)

8. Pnslhalus quwaq su o ini su klai?
    (你的嘴流口水你不知道嗎?)

9. Ini pslhalus quwaq na ka risaw su?
    (你的男孩子嘴不會流口水嗎?)

10. Ini shalus quwaq na ka laqi gaga.
    (那孩子不會流口水。)

11. Saw skhalus quwaq na bitaq rudan ka baki na.
    (他祖父從小到老不斷的流口水。)

 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang