PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Tmpung ka gsilung

()

中文翻譯
詞語屬性
海起波浪
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Saw mmaah ka bgihur paru o ‘bowng’msa tmpung ka gsilung.
    (颱風要來的時候海浪發出「bowng」的聲音。)

2. Bgihur paru o sbowng na phnang tmpung ka gsilung.
    (颱風使海浪發出「bowng」的聲音。)

3. Mmaah ka bgihur paru ga empsbraw tmpung ka gsilung.
    (颱風前夕會掀起海浪。)

4. Tmpung ka gsilung paru.
    (海會起浪。)

 
 
 
Flag Counter
總流量:7743人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang