PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Saw mgihat

()

中文翻譯
詞語屬性
疾步快走
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Saw mgihat kari na ini klai embahang?
    (他說話很快聽不懂他在說什麼?)

2. Tthndayu na ka asi saw mgihat.
    (他做便當的動作很快速。)

3. Tthlama na o asi saw mgihat mkan.
    (他愛吃米糕,他囫圇吞地吃。)

 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang