PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Gasil kacing

()

中文翻譯
詞語屬性
栓牛繩
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Sbrganay ta haya smuyuk ka gasil kacing na.
    (他放牛的繩子我們替他編長一點。 )

2. Gasil kacing.
    (牛的繩子。)

3. Gaga mtgasil ga ka gasil kacing su.
    (那露出來的繩子是你的牛繩。)

 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang