PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Msqar puniq

()

中文翻譯
詞語屬性
槍、射擊
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Tghnang bi msqar puniq ga ka qbsuran su snaw.
    (那個擊發槍枝比較大聲的是你的哥哥。)

 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang