PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Tblus rmngaw

()

中文翻譯
詞語屬性
直言
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Dmptblus rmngaw seejiq ka dhiya.
    (他們是對人說話潑冷水的人。)

2. Aji na kktblus rmngaw sjiqun o rngagi, “iya kshaya”ksa.
    (為了他不對人潑冷水,告訴他:「不要這麼做。」)

 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang