PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
mubung

- (-)
中文翻譯
詞性
用……遮住
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Geariq mu mubung ka galiq nii.
   (這個布是我要用來蓋疤痕。)
2.Pbgai mubung ka dqras su.
   (用手矇你的臉。)
3.Mubung dqras msiqa knan ka wauwa kiya.
   (那女孩羞於見我把臉遮住。)
4.Tgmubung bi hmaluy ka kuyuh Truku.
   (太魯閣婦女穿著比較保守。)
5.Tmnegaus ku bitaq mu ptkuun mubung ka pusu qlupas.
   (我一直收集剮麻後的餘皮等到把桃子根部覆蓋完為止。)
6.Hhabung mu mubung psbangah ka qngqaya nii.
   (這工具是我用來封木炭窯的口。)
7.Hmnabung nami mubung bqrus bubu nami ka shiga.
   (昨天我們在蓋我們母親的墓地。)
8.Asi ka shabung mubung ka psbangah.
   (木炭窯必須要封土堆。)
9.Hbungaw ta mubung saman ka pnsbangah hiya.
   (那裏的木炭窯明天我們覆蓋成土堆。)
10.Hbungay ta mubung ita ka bqrus tama.
   (我們為自己來做我們爸爸的墓地。)
11.Hbungi nanak mubung ka pnsbangah su, khaw paru.
   (你的木炭窯不大,你自己覆蓋土堆就好了。)
12.Mnhaur mubung dgiyaq ka rulung shiga.
   (昨天的雲覆蓋整個山。)
13.Hlakuk mubung isu ka pnhdagan gaga.
   (曬的物你蓋起來。)
14.Dmhlakuk mubung pnhdagan uqun ka dmqeepah.
   (農人覆蓋日曬的農作物。)
15.Emphlakuk ku bluhing mubung ghak gisang ka yaku.
   (我要用簸箕覆蓋鵲豆種子。)
16.Gnhlakuk mu mubung smbal laqi ka pala su.
   (我用背帶背孩子時用你的裙子來覆蓋。)
17.Kana hhlakuk mubung ga o nnima?
   (那些所有的覆蓋物是誰的?)
18.Hnlakuk mu mubung masu pnhdagan ka rnabaw brayaw.
   (我用姑婆芋葉來覆蓋曬的小米。)
19.Maahlakuk mubung ka ini qhuriq qnixan.
   (下雨不淋濕是要看覆蓋的技巧。)
20.Wada ptghlakuk mubung qabang dmayi ka laqi na rbnaw.
   (他的嬰兒因蓋棉被而死。)
21.Saw skhlakuk mubung dqras qmpah ka kuyuh.
   (女人老是遮臉工作。)
22.Ini tduwa sknhlakuk mubung pnhdagan ka lblak.
   (紙不能當作遮蓋日曬的東西。)
23.Smhhlakuk bi mubung ka mhidaw uqun.
   (曬穀物常常來遮蓋。)
24.Tmnhlakuk ku mubung kaji hmaan mu pajiq ka shiga.
   (昨天我忙著掛網子來種菜。)
25.Tthlakuk na mubung trabus pnhdagan ka bubu su o mslikaw bi.
   (你媽媽遮蓋曬的花生動作很快。)
26.Hlkuba su mubung laqi rbnaw.
   (你別把嬰兒蓋起來。)
27.Hlkubaw ta mubung kaji ka mhuma bukuh.
   (我們要用網將種的木瓜遮蓋起來。)
28.Hlkubay su mubung ka laqi rbnaw ga mtaqi.
   (不要把在睡覺的嬰兒蓋起來。)
29.Pthidaw ku qmpah o hlkbun mu mubung ka dqras.
   (我頂著太陽工作時把臉包起來。)
30.Hlkbanay su mubung dqras su ka hapung dnuuy mnarux meeru.
   (傳染病患用的毛巾不要包著你的臉。)
31.Tnhuriq pnhdagan payay ga o ini na sklai mubung da.
   (那個曬穀子淋濕的主人來不及覆蓋。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang