PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gring

-(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang mgriq rmngaw qnawal [電話鈴聲]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

phnang tdruy gakat [腳踏車的鈴聲]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

phnang smbarig huda [賣冰的鈴聲]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gring gring msa hmnang ka mgriq rmngaw qnawal.
   (打電話時會發出電話鈴聲。)
2.Dmpgring phnang empsbarig huda ka dhiya.
   (他們用鈴聲賣冰。)
3.Dmptgring smmalu ka qpahun dha.
   (他們工作是製造鈴鐺。)
4.Empgring hmnang pgriqun ka qnawal rngagan.
   (撥打電話會有鈴聲。)
5.Emptgring ku qnawal rngagan smmalu ka yaku.
   (我專門製造電話的鈴鐺。)
6.Ggring mu phnang tdruy gakat ka nii.
   (這是我要用來作腳踏車的鈴鐺聲。)
7.Manu sun su haya gmgring phnang hiya?
   (你在那裡搖鈴作什麼?)
8.Gmnegring rmngaw qnawal sunan o ini su angal qnawal.
   (電話有鈴響過你卻不接電話。)
9.Gnegring phnang smapuh teykung ka ga su jiyun gaga.
   (你拿的是作法用的搖鈴。)
10.Kana grgring ga o snalu ima?
   (那些搖鈴是誰做的?)
11.Qmita seejiq qmaya elug ka ga paapa tdruy gakat do asi kgring hmnang.
   (騎腳踏車的人看見路上有人就搖鈴警告。)
12.Kkgring na bi hmnang o gmani xiluy hmnang bi smmalu.
   (會大聲響鈴就用聲音最響的鐵來製造。)
13.Kmngring tdruy gakat ga smbarig huda ka laqi.
   (孩子把腳踏車的鈴聲當作是賣冰的鈴鐺聲。)
14.Knegring hnang na o asi pluh birat.
   (那鈴聲大得很刺耳。)
15.Maagring hmnang smluun ka xiluy nii.
   (這個鐵能製造成會響的鈴鐺。)
16.Bhangan mu o mggring qnawal rngagan ka hnang na.
   (我所聽到的像是電話鈴聲。)
17.Mkmgring ku rmngaw qnawal o mgrung ka pgriq na da.
   (我想撥電話時我把電話搖鈴搖壞了。)
18.Mneggring bi hmnang mklealang ga o msapang limuk.
   (那沿著部落常常搖鈴的是補破鍋的人。)
19.Mnegring hmnang ka qnawal rngagan ga o ini mu ngali.
   (電話鈴響起時我沒去接。)
20.Msnegring ku tdruy gakat ini hnang smnlaan na.
   (我為了他製作的腳踏車鈴聲不響而爭吵。)
21.“negring bi rmngaw qnawal ka laqi ta”hki msa ku.
   (我很希望我的孩子打電話過來。)
22.Ga pgring hmnang ga o spuhan teykung.
   (那搖鈴聲是廟。)
23.Ini pneggring hmnang do naqih ki da.
   (搖鈴不響的那壞掉了。)
24.Pnegring mu psalu sunan o hmnang balay.
   (託你做的鈴鐺聲音很響亮。)
25.Ppgring su phnang manu ka nnisu gaga?
   (你那鈴鐺要對什麼響鈴?)
26.Sgring na phnang ka smbarig mahun mtleetu.
   (他搖鈴賣冷飲。)
27.Saw skgring rmngaw qnawal ka lupung na.
   (他朋友老是撥打電話。)
28.Sknegring na rmngaw qnawal hnang ga smapuh teykung.
   (他把拜拜的搖鈴聲當作是電話鈴聲。)
29.Smggring bi smtunux ka msapang limuk.
   (補破鍋的鈴聲很吵鬧。)
30.Spgring ku na phnang tdruy gakat tgkiwax powda hyaan.
   (用腳踏車的鈴聲讓他通過。)
31.Manu ssgring su rmngaw qnawal knan?
   (你撥電話給我作什麼?)
32.Tggring hmnang kana ka tdruy gakat.
   (所有腳踏車都同時搖鈴。)
33.Nii ku tmggring smmalu jiyun dha smbarig huda.
   (我專門在做他們賣冰的搖鈴。)
34.Tmnegring su smmalu uri isu ga?
   (你也做過搖鈴嗎?)
35.Ima ka tnegring 5 gaga?
   (這五個搖鈴的主人是誰?)
36.Ttgring na smmalu o 5 hngkawas da.
   (他一直做搖鈴已經五年了。)
37.Gringa su phnang ka ga knrxan.
   (別搖鈴吵鬧正在發病的人。)
38.Gringan na phnang ka smbarig mahun.
   (賣飲料搖鈴作響。)
39.Gringaw mu psalu ka laqi mu.
   (我要讓我孩子做搖鈴。)
40.Gringay ta rmngaw qnawal ka lupung su.
   (我們撥打電話給朋友。)
41.Gringi phnang ka tdruy su gakat.
   (搖你腳踏車鈴作聲。)
42.Gringun mu phnang ka gmbarig huda.
   (我要搖鈴賣冰。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang