PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
geaway

qnqaya tminun(編織工具)
中文翻譯
詞性
(1)

ptqiri tminun qbubur brunguy [織背簍的緯線]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

pgbalay tminun qabang [織布毯的緯線]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

kingal rrngaw kari [拐彎抹角的]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Sbragan na tmeetu ka qwarux geaway brunguy.
   (他把要作為背簍緯線的籐條砍的長些。)
2.Geaway mu tminun brunguy ka nii.
   (這是編背簍的緯線。)
3.Dmgeaway djima tminun rawa ka dhiya.
   (他們用桂竹編籃子緯線的人。)
4.Emptgeaway ku dmaus qwarux geaway brunguy ka yaku.
   (我要剝平黃籐皮編背簍的緯線。)
5.Gmnegeaway ku dnaus tama mu o malu bi seaway brunguy.
   (我用過父親剝平的緯線來編背簍的緯線很好用。)
6.Gnegeaway su tminun qabang snurug o aji niqan npguq na hug?
   (妳織過粗線布毯的緯線有剩餘嗎?)
7.Asi kgeaway nanak ka qwarux bgbaw isu.
   (你只要剝平黃籐皮的緯線就好了。)
8.Saw kkgeaway kana ka qwarux bgbagun su o geegi mslagu.
   (如果你要剝的黃籐都用來作緯線的話就選直的。)
9.Knegeaway dnaus na o msdka bi knlbangan na.
   (他剝過的緯線寬度都一樣。)
10.Mgeaway mu ka geaway na cinun miri.
   (她挑織布紋的緯線像我的一樣。)
11.Mnegeaway bi kari ka baki mu.
   (我爺爺很喜歡拐彎抹角的說話。)
12.Msnegeaway nami brunguy naqih dnowsan na.
   (我們為了他編揹簍的緯線剝的不好而爭執。)
13.Ana ga mtgeaway sduman ka geaway na o ini na hlayi.
   (他的緯線雖然在架置上露出,他沒有發現。)
14.Negeaway su nanak nnisu, ma nnaku ka sgeaway su brunguy?
   (你應自己編背簍的緯線,你為甚麼要用我的緯線呢?)
15.Pgeaway su manu ka dgril bi dnowsan su qwarux gaga?
   (你剝平的黃藤皮那麼窄用來編甚麼緯線?)
16.Ini hari pneggeaway rmngaw kari ka hiya.
   (他不大會拐彎抹角的講話。)
17.Miyah sgeaway cinun qabang snurug knan ka lupung mu.
   (我的朋友來向我要織粗線布毯的緯線。)
18.Smgeaway bi ka tminun lala brunguy.
   (編背簍需要很多緯線。)
19.Mkla bi qmbahang spgeaway kari ka rudan.
   (老人很會聽懂拐彎抹角的話。)
20.Tnegeaway tunun miri ga o payi su.
   (你的祖母是挑織布紋緯線的主人。)
21.Geawaya su geaway mu cinun snurug ha.
   (妳不要用我要織粗線布毯的緯線。)
22.Geawayan na slung ka tminun pdagit.
   (她織綁腿的緯線是毛線。)
23.Geawayaw mu rawa ka qwarux su gaga.
   (讓我用你那籐條來編籃子的緯線。)
24.Geawayay mu brunguy waqa ka llabang gaga.
   (那寬的緯線我用來編開口背簍。)
25.Geawayi brunguy rqling ka dgril nii.
   (那窄的緯線用來編窄小的揹簍。)
26.Geawayun mu bgbaw ka qwarux bbaraw kulaw gaga.
   (我要用那長節的籐條當緯線。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang