PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
arung

samat(動物)
中文翻譯
詞性
(1)

hangan samat [穿山甲]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
1.Arung o mkan qtahi.
   (穿山甲吃螞蟻。)
2.Msnbnilaq nami harung ini tuku sprdax mmkay.
   (我們為了屑松木片做家務事不足照亮而吵架。)
3.Nbnilaq su paru hari ka harung hhiru ta rmbu ga.
   (你應該削大一點的松木片作為黑夜的照明。)
4.Tnbnilaq harung ga o baki su.
   (那松木片是你祖父削過的。)
5.Ttbnilaq na harung o asi apa kingal paga.
   (他削過的松木片揹了一整個背架。)
6.Blaqaw mu ka harung prdax ta mmkay keeman.
   (讓我來削松木片作為晚上做家事的照明。)
7.Blaqi cih msiyang bi harung ka baki su.
   (去削一些較有油脂的松木片給你祖父。)
8.Blaqun su knuwan ka harung su, biqi ku cih.
   (你什麼時候要削你的松木片給我一些。)
9.Lala bi qhuni dgarung ka dgiyaq hiya.
   (山上很多青楓樹。)
10.Gmndngil ku gluq harung qapang mu smmalu aga.
   (我取松樹汁黏製三叉箭。)
11.Skndngil mu harung qmita ka gluq ruciq waru baki na.
   (他祖父脖子的污垢我誤以為是松樹汁。)
12.Tmndngil ku harung ggluq mu smmalu buji.
   (我在取松樹汁來做箭。)
13.Tndngur harung nii o ga psramal mhuma harung.
   (這位砍下松木樹幹的主人是準備種植松樹。)
14.Dmpgluq harung smmalu aga ka dhiya gaga.
   (他們是用松香油沾三叉箭箭鏃。)
15.Emptgluq ku harung ka yaku.
   (我要取松樹油。)
16.Sqnegluq mu harung gmluq buji ka hlama o ini tduwa.
   (我把糯米糕當作松樹油來沾粘箭鏃是不可以的。)
17.Sqnegqi na smipa qulit ka harung o muudus bi.
   (他用插檜木枝方式當作插枝松樹都很容易活。)
18.Tmnegqi nami smipa harung mk5 jiyax bitaq shiga.
   (直到昨天我們插枝松樹作苗五天的時間。)
19.Gqiaw su smipa harung ka spaan mu busuq.
   (我要插李子苗的地別給我插松樹作苗。)
20.Habung arung ka nii.
   (這是穿山甲挖的土堆。)
21.Gmnhabung ku arung ka shiga o 3 ka hnlayan mu.
   (我昨天找穿山甲的土堆我挖到了三隻。)
22.“nkhabung bi arung ka gaga hki”msa ku o kla knringan barit.
   (我很希望那個是穿山甲的土堆巢穴原來是臭鼬挖的。)
23.Thhabung qibu kana o tmbhabung nami arung ka yami.
   (每個人都挖小田鼠而我們抓穿山甲。)
24.Harung o sqama bi jiyun psrajing mtahut.
   (松木很容易生火。)
25.Hmiru pntlipax harung ka Truku seuxal.
   (以前太魯閣族人專門用松木片來照亮。)
26.Mkmhiru su o iyah mangal mdngu harung mu.
   (你想照明就過來拿我的乾松木。)
27.Ungat siyang ka harung na do asi knteetu phiru knan da.
   (因為他用的松木沒有松脂,就不斷向我要點火。)
28.Saw skhiru pntlipax harung ka Truku sbiyaw.
   (太魯閣族以前老是一定常用松木片當照明。)
29.Wada ptghuma harung ka 1 yami hiya.
   (我們那裡的一個人因種植松樹而死。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang