PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bqbaq

uqun nhuma(農作物)
中文翻譯
詞性
(1)

pusu tarux sari, pajiq [芋頭莖及葉菜莖]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

lqlaq btunux, ayug ni dowras [岬石、狹谷、斷崖]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbqbaq
   (那些莖)
2.dmbqbaq
   (專取……莖者)
3.dmptbqbaq
   (專採……莖者)
4.embqbaq
   (長……莖)
5.empeebqbaq
   (要變成莖)
6.emptbqbaq
   (專取……莖者)
7.gbqbaq
   (用來取 ……莖)
8.gmbqbaq
   (挑……莖)
9.gmnbqbaq
   (挑過……莖)
10.gnbqbaq
   (用來……莖)
11.maabqbaq
   (都變成岬石)
12.mgbqbaq
   (像……莖一樣)
13.mkmpbqbaq
   (想取……莖)
14.mnegbqbaq
   (長……莖)
15.mqbqbaq
   (沿著斷崖)
16.msnbqbaq
   (為了莖……起爭執)
17.mtgbqbaq
   (露出腹股溝)
18.nbqbaq
   (原來是狹谷)
19.pbqbaq
   (在……莖)
20.pgbqbaq
   (像……莖)
21.pnbqbaq
   (請取……莖)
22.pnegbqbaq
   (適合……莖)
23.ptgbqbaq
   (因……墜崖而死)
24.qbqbaq
   (變成斷崖)
25.qnbqbaq
   (狹谷的程度)
26.qqbqbaq
   (如果……斷壁)
27.sbqbaq
   (莖很大)
28.sgbqbaq
   (為了……莖去)
29.smbqbaq
   (需要很多莖)
30.spbqbaq
   (託……取莖)
31.sqbqbaq
   (一定……莖)
32.sqnbqbaq
   (當作……莖)
33.tbqbaq
   (忙於取……莖而)
34.tgbqbaq
   (……內莖)
35.tmbqbaq
   (專取……莖)
36.tmnbqbaq
   (專採過……莖)
37.tnbqbaq
   (莖的主人)
38.ttbqbaq
   (經常……斷壁)
39.bqbaqa
   (別取……莖)
40.bqbaqan
   (取過莖)
41.bqbaqaw
   (取莖)
42.bqbaqay
   (要取……莖)
43.bqbaqi
   (取……莖)
44.bqbaqun
   (要……莖)
45.bqbqanay
   (不要讓……斷壁)
46.bqbqani
   (幫……取莖)
  
目前無相關詞語
1.Bqbaq brayaw o tgnuan bi qsiya.
   (姑婆芋莖容易集水。)
2.Bbqbaq gaga o bqbaq mnmanu?
   (那些莖是甚麼種類的莖。)
3.Dmbqbaq pajiq sbrigun dha ka kuyuh gaga.
   (那些婦女是專門賣菜的莖。)
4.Dmptbqbaq ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門採收菜莖的。)
5.Embqbaq ka sari do mdakil ka hiyi na uri da.
   (芋頭長莖時就長大了。)
6.Empeebqbaq pajiq qmasun ka pajiq gaga.
   (那些菜莖是醃的。)
7.Emptbqbaq sari ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門取芋頭莖。)
8.Gbqbaq mu brayaw ka sowki mu.
   (我的鐮刀是用來取姑婆芋莖梗的。)
9.Gmbqbaq su blbul o hyaun su?
   (你挑香蕉的莖作什麼?)
10.Gmnbqbaq su manu ka shiga?
   (昨天你挑過什麼莖呢?)
11.Gnbqbaq mu blbul ka lubuy baga o ini pkeangal bhaan.
   (我用來取香蕉莖的手套洗不掉了。)
12.Ga maabqbaq btunux kana ka yayung pnghian ta hi da.
   (我們釣魚的河變成都變成岬石了。)
13.Mgbqbaq sari ka bqbaq munang.
   (野芋莖像芋頭莖一樣。)
14.Mkmpbqbaq ku pajiq ka kiya.
   (等一會兒我想取蔬菜莖。)
15.Mnegbqbaq bi ka pajiq nhuma mu.
   (我種的蔬菜長很多菜莖。)
16.Mqbqbaq dowras peelug ka rungay.
   (猴子沿著斷崖上走路。)
17.Msnbqbaq sbiki mu mtucing dnamux na msaang knan.
   (為了我的檳榔莖掉到他的屋頂罵我而發生爭執。)
18.Mtgbqbaq btriq tluung ka kuyuh o naqih bi taan.
   (婦女坐下來露出腹股溝很不好看。)
19.Nbqbaq pusu ayug hiya o wada tbnan sunu snii.
   (原來是狹谷被最近被土石流填滿了。)
20.Pbqbaq blbul tgliing ka srayux.
   (青蛙在香蕉莖內躲著。)
21.Ini pgbqbaq pajiq qurug ka pajiq kupu.
   (包心菜莖不像高麗菜莖。)
22.Pnbqbaq na knan ka pajiq o skaan na mgay knan.
   (他請我採的菜莖送給我一半。)
23.Ini pnegbqbaq ka tbihi.
   (蘿蔔不適合長菜莖。)
24.Wada ptgbqbaq dowras mtakur ka rayi su.
   (我的姐(妹)夫因墜崖而死。)
25.Endaan sunu do asi qbqbaq dowras kana ka dgiyaq sipaw gaga.
   (對面的山被土石流沖刷後變成斷崖。)
26.Qnbqbaq na ka ayug hiya o ungat daan.
   (那狹谷連要走都不能。)
27.Aji na qqbqbaq dowras ka dgiyaq o asi ka ini dai rngsux.
   (如果不使那山變成斷壁一定不要被大洪水沖刷。)
28.Sbqbaq ka pajiq o malu bi qmasan.
   (莖很大的蔬菜是很好醃的。)
29.Wada sgbqbaq pajiq qurug tabug na ruru.
   (他為了要養鴨去拿高麗菜莖。)
30.Smbqbaq bi pajiq ka qmamas.
   (醃菜會需要很多菜莖。)
31.Spbqbaq na buan ka sari .
   (託母親採收芋莖。)
32.Saw sqbqbaq pajiq mukan qmasun na.
   (醃菜一定會用很多的芥菜莖。)
33.Sqnbqbaq na pajiq mhaal ka bqbaq brayaw do uqun rkrak da.
   (他把姑婆莖當作菜莖來扛使他癢癢的。)
34.Tbqbaq na brayaw ga, thuman dowriq do lmingis da.
   (他忙於取姑婆芋莖眼睛被沾到而哭了。)
35.Tgbqbaq wasaw tarux ka uqa luqi.
   (吃蘆薈的內莖肉。)
36.Hiya o ga tmbqbaq blbul, yana hyaun pini?
   (他專取香蕉莖,不知道要做什麼?)
37.Tmnbqbaq ku sbiki ni ssbiki knux kana lukus mu da.
   (我專採過檳榔心我的衣服都是檳榔的味道。)
38.Tnbqbaq sari brayaw nii o lala babuy tnbgun na.
   (這南洋芋莖的主人是養很多豬。)
39.Ttbqbaq na muda dowras ka rungay o asi saw dmhagun.
   (猴子經常走在斷壁上令人嘆為觀止。)
40.Bqbaqa su ka blbul, aji empghiyi da.
   (你不取香蕉莖喔!不會結香蕉了。)
41.Empkdakil ka sari o ma su bqbaqan ?
   (你為什麼取要長大的芋頭莖呢?)
42.Bqbaqaw mu ka pajiq nii.
   (我來取這蔬菜莖。)
43.Blbul ga o bqbaqay ta ha ka rudan na.
   (我們要取母香蕉莖。)
44.Pajiq qmasun ga o bqbaqi ha ka rudan na.
   (要醃的菜先把老的菜莖取下。)
45.Bqbaqun su knuwan ka sari? maah ku dmayaw.
   (你何時要取芋莖?我要來幫忙。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang