PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bngbing

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

sqama saang [烈怒]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

brax tahut sqama [烈火]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bbngbing
   (那些烈火)
2.dmbngbing
   (發烈怒者)
3.embngbing
   (發怒)
4.empbngbing
   (烈火)
5.gbngbing
   (用來……烈火)
6.gmbngbing
   (專用烈火)
7.gmnbngbing
   (為了……烈火)
8.gnbngbing
   (用來……烈火)
9.kbngbinag
   (大發烈怒)
10.kkbngbing
   (為了……烈火)
11.kmnbngbing
   (當作發怒)
12.knbngbing
   (發怒的程度)
13.maabngbing
   (變成發怒)
14.mkmbngbing
   (想對……發怒)
15.mnbngbing
   (烈火)
16.mnegbngbing
   (起烈火)
17.msbngbing
   (火勢很旺)
18.mtbngbing
   (燒得猛烈)
19.nbngbing
   (發怒)
20.nkbngbing
   (若……發怒)
21.pgbngbing
   (像烈火……)
22.pkbngbing
   (使……發怒)
23.pnegbngbing
   (適合發怒)
24.pnsbngbing
   (起……烈火)
25.psbngbing
   (把……烈火)
26.ptgbngbing
   (因烈火而死)
27.sbngbing
   (……起烈火)
28.sgbngbing
   (靠……烈火)
29.skbngbing
   (老是發怒)
30.sknbngbing
   (像……發怒)
31.smbbngbing
   (需……烈火)
32.snbngbing
   (為了……發怒)
33.spbngbing
   (託……發怒)
34.tbngbing
   (都……烈火)
35.tgbngbing
   (比較……烈火)
36.tmbngbing
   (專……烈火)
37.tmnbngbing
   (曾發怒氣)
38.tnbngbing
   (燒烈火者)
39.ttbngbing
   (經常……烈火)
40.bngbinga
   (別發怒)
41.bngbingan
   (對……發怒)
42.bngbingaw
   (要……烈火)
43.bngbingay
   (燒成烈火)
44.bngbingi
   (用烈火燒)
45.bngbingun
   (要燒烈火)
46.bbnganay
   (為……烈火)
47.bbngani
   (用……烈火)
 
1.Bngbing saang na o pnnais balay.
   (他發怒氣是一時的。)
2.Kana bbngbing tahut ga o pntahu ima?
   (所有的那烈火是誰起的?)
3.Dmbngbing saang ga o pnaah munan hiya.
   (那些發烈怒的人是從你們那裡來的人。)
4.Ma su embngbing msaang knan, msnmanu su?
   (你到底為了什麼,對我發那麼大的氣?)
5.Empbngbing knuwan ka tahut su?
   (你生的火何時變烈火?)
6.Gbngbing mu mtahu ka qhuni nii.
   (這木頭是我要用來燒成烈火的。)
7.Gmbngbing gmaaw tahut srukan na babuy ka tama su.
   (你父親專用烈火來燒豬毛。)
8.Gmnbngbing ku mtahu srukan dha bowyak ka yaku.
   (我為了他們燒山豬毛起烈火。)
9.Gnbngbing mu ptbiyax mtahu ka mdngu djima.
   (乾的竹子是我用來催促烈火的。)
10.Kkbngbing na sqama o sbyaxi miyuk.
   (為了要燒成烈火就要用力吹。)
11.Kmnbngbing su saang mu cih nini, aji haya ka balay bi saang mu o.
   (你當作我只生一點氣,我真的發怒起來不只是這樣。)
12.Knbngbing saang na o bitaq hmgluq snbeytaq.
   (他發怒到差一點拔刀。)
13.Ma su marah maabngbing saang da, uxay su aji nsaw ki ga.
   (你怎麼突然變成發烈怒,你原來不是這樣的嘛!)
14.Mkmbngbing ku msaang hyaan o ini iyah ka saang mu gmealu ku.
   (我想對他發怒,因我的愛發怒不起來。)
15.Mnbngbing ni mtqudak ka tahut mu.
   (我的火從烈火漸漸 小。)
16.Mnegbngbing bi ka tahut qhuni raus.
   (青鋼櫟樹木柴燒起來火很旺。)
17.Msbngbing bi ka tahut su da.
   (你的火已經很烈了。)
18.Mtbngbing bi ka tahut na muduh xiluy.
   (他煉鋼的火燒的很烈。)
19.Ini nbngbing msaang ka seejiq ini pnegsaang.
   (不輕易發脾氣的人不容昜發怒。)
20.Nkbngbing su msaang knan binaw, ki qnduriq mu.
   (你對我發怒看看我就立刻逃走。)
21.Pgbngbing mtahu ka tahut su.
   (你的火像烈火一樣。)
22.Ima ka pkbngbing msaang sunan?
   (誰惹你發怒?)
23.Ini pnegbngbing msaang ka mnegseesu seejiq.
   (穩重的人不適合發怒氣。)
24.Pnsbngbing mtahu ima ka nii?
   (這是誰起的烈火?)
25.Psbngbing nhari ka tahut su.
   (快把你的烈火起大。)
26.Wada ptgbngbing tahut teuduh ka laqi.
   (孩子因被烈火燒死。)
27.Manu ka sbngbing su mtahu?
   (你為了什麼起烈火?)
28.Sgbngbing pntahu mu ka hiya.
   (他靠我燒的烈火。)
29.Saw skbngbing msaang ka kuyuh o mspahung ba.
   (老是發怒的婦女是脾氣很大。)
30.Sknbngbing na saang ka ana bilaq bi riput.
   (像一點點的事情他就發那麼大的氣。)
31.Smbbngbing bi tahut ka smaruk samat.
   (燒獵物的毛需要用烈火。)
32.Manu ka snbngbing su msaang knan hug?
   (你為了什麼對我發怒氣呢?)
33.Spbngbing na pksaang knan ka tama.
   (他託父親對我發怒。)
34.Tbngbing sqama ka kana pntahu dha.
   (他們起的火都燒成烈火了。)
35.Tgbngbing sqama ga ka pntahu mu.
   (那比較大的烈火是我燒的。)
36.Gaga tmbngbing mtahu plahan ka hiya.
   (他起烈火要取暖。)
37.Tmnbngbing ku saang laqi mu spjian bi.
   (曾對我頑固的孩子發怒氣。)
38.Ima ka tnbngbing mtahu gaga?
   (那烈火是誰燒的?)
39.Ttbngbing na mtahu o trmangan ka hiya da.
   (他經常燒烈火取暖使他全身起紅斑。)
40.Bngbinga su msaang kuyuh.
   (不要對妻子發怒。)
41.Bngbingan na msaang ka laqi do ngar lingis na da.
   (他對孩子發怒時孩子立刻大哭。)
42.Bngbingaw mu mtahu ka qhuni gaga.
   (那木頭我要燒成烈火。)
43.Bngbingay ta mtahu ka qhuni gaga.
   (那木頭我們來燒成烈火。)
44.Hrahun su tmucing ka tasil o bngbingi mtahu han.
   (你要敲破盤石先用烈火燒。)
45.Bngbingun mu mtahu qhuni ka btunux paru gaga.
   (那大石頭我要用木頭燒。)
46.Embngbing bi ka tahut o pbqbuq bi pnbuwa nhapuy.
   (熊熊大火使煮的食物容易滾燙。)
47.Ima mha gmayaw ka embngbing tahut gaga?
   (誰要去把烈火打散?)
 
 
 
Flag Counter
總流量:21295人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang