PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
lmbay

()

中文翻譯
詞語屬性
山藥
暫不分類(暫不分類)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Paaw mu yaku ka lmbay gaga.
    (那山藥讓我來揹。)

2. Tmnblux ku lmbay ka shiga.
    (昨天我專門整理山藥。)

3. Nbuur bunga ka pnsa mu kayu o ma buur lmbay ka nii da?
    (我原來放地瓜皮在木製大碗上怎麼會是山藥皮了呢?)

4. Ini pnegbuur bunga ka lmbay.
    (地瓜皮不會是山藥的皮。)

5. Tbuuuraw mu lmbay tmabug ka rudux.
    (我要用山藥皮來餵雞。)

6. Tbuuri lmbay tmabug binaw ruru ga, uqun na balay o!
    (用山藥皮餵鴨子,牠很喜歡吃喔!)

7. Misan do empqdunuq ka bubu lmbay gaga.
    (冬天的時候那山藥蔓藤就會枯乾。)

8. Mhapuy ku lmbay ka yaku o mhapuy bunga ka hiya.
    (我煮山藥而他煮地瓜。)

9. Kmnhnhdayu bunga qmita hndayu mu lmbay ka dhiya.
    (他誤把我山藥飯看作是地瓜便當。)

 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang