PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 詞語詳細資料)
 
 
詞語
註解
Bngbing tahut

()

中文翻譯
詞語屬性
烈火
專有詞(專有詞)
回上頁回詞語列表

相關的句子

1. Kana bbngbing tahut ga o pntahu ima?
    (所有的那烈火是誰起的?)

2. Wada ptgbngbing tahut teuduh ka laqi.
    (孩子因被烈火燒死。)

3. Ima mha gmayaw ka embngbing tahut gaga?
    (誰要去把烈火打散?)

 
 
 
Flag Counter
總流量:4273人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang